Statut Stowarzyszenia 

Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
z dnia 25 września 2015 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Centrum Świętej Hildegardy w Polsce, zwane dalej Stowarzyszeniem, może używać odpowiednika pełnej nazwy w językach obcych.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytoria innych państw, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Legnica.

§ 4

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

1. Rok obrachunkowy Stowarzyszenia rozpoczyna się dnia 01 lipca i trwa do 30 czerwca kolejnego roku.
2. Bieżący rok obrachunkowy obliczono zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. 02.76.694 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 9. Bieżący rok obrachunkowy kończy się 30 czerwca 2017 roku.

§ 6

1. Stowarzyszenie ma prawo używania godła, a członkowie Stowarzyszenia mają prawo noszenia odznaki członkowskiej.
2. Stowarzyszenie może nadawać tytuł i odznakę honorową „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Centrum Świętej Hildegardy w Polsce.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

Celem działania Stowarzyszenia jest etyczne i wierne propagowanie dzieł Świętej Hildegardy z Bingen.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) popularyzację osoby św. Hildegardy,
b) działania na rzecz promocji zdrowia i harmonijnego stylu życia w holistycznym ujęciu św. Hildegardy,
c) prowadzenie oraz finansowanie szkoleń i warsztatów propagujących idee Świętej,
d) ustanawianie świadczeń jednorazowych oraz rent dla chorych,
e) popularyzację rolnictwa ekologicznego,
f) prowadzenie działalności wydawniczej,
g) tworzenia i umacniania powiązań między członkami Stowarzyszenia,
h) współdziałania z osobami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi, które mogą przyczynić się realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 9

1. Do realizacji celów Stowarzyszenia powołane zostają następujące Komisje Programowe :
a) Organizacyjna,
b) Szkoleń,
c) Informacyjna.
2. Każda Komisja Programowa składa się z minimum 3 członków, a jej kadencja trwa 3 lata.
3. Pracami każdej Komisji Programowej kieruje Przewodniczący, który jest wybierany przez jej członków na pierwszym posiedzeniu.
4. Komisja Organizacyjna jest powołana do realizacji bieżącej działalności Stowarzyszenia min. opracowania koncepcji rozwoju Stowarzyszenia, przygotowywania dokumentów, organizacji Kongresu.
5. Komisja Szkoleń jest powołana do opracowania założeń promocji na rzecz zdrowia i zdrowego stylu życia zgodnych z nauką Świętej Hildegardy, przygotowania
programu szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji przekazujących idee Hildegardowe w atrakcyjnej formie i miejscu.
6. Komisja Informacyjna ma za zadanie informowanie członków Stowarzyszenia i środowiska za pośrednictwem mediów o prowadzonych działaniach |Stowarzyszenia, popularyzację nauki Świętej Hildegardy, redagowanie kwartalnika oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoby fizyczne – obywatele polscy i cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która po zapoznaniu się ze Statutem:
a) złoży deklarację członkowską,
b) uzyska pozytywną opinię członka Stowarzyszenia,
c) wyrazi gotowość realizacji celów Stowarzyszenia,
d) opłaci wpisowe.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:
a) brać udział w Walnym Zebraniu,
b) czynne i bierne prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia,
d) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów i uchwał jego władz,
b) współdziałać w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) płacić składkę członkowską w ustalonym terminie

§ 15

Członkostwo ustaje wskutek:
a) utraty opisanych w Statucie cech, uprawniających do uzyskania członkostwa,
b) zrzeczenia się, dokonanego w formie pisemnej,
c) wykluczenia członka za działalność sprzeczną ze Statutem Stowarzyszenia,
d) opóźnienia w płatności składki członkowskiej przekraczającego 30 dni wyznaczony termin,

§ 16

1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia i ustanie członkostwa wymaga podjęcia uchwały Zarządu i potwierdzane jest zainteresowanemu w zwyczajowej formie, przekazanej w ciągu 14 dni od daty podjęcia stosownej uchwały.
2. Od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 17

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, fizyczna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub doradczą.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Decyzja Zarządu w przedmiocie przyjęcia jest ostateczna.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń.
4. Członkowi wspierającemu przysługują prawa członka zwyczajnego określone w art. 12 c, d.
5. Członek wpierający może być wykluczony ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku:
a) działalności niezgodnej ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) działalności na szkodę Stowarzyszenia,
c) niewywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań,
d) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na kare dodatkową pozbawienia praw publicznych.
Członkostwo ustaje w przypadku śmierci, utraty osobowości prawnej członka wspierającego lub jego rezygnacji.

§ 18

1. Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia, bądź rozwoju nauki Świętej Hildegardy oraz ich praktycznego zastosowania Walne Zebranie Członków. Prawo wnioskowania o nadanie honorowego członkostwa ma Zarząd lub 25 członków zwyczajnych.
2. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego ale jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
3. Utrata członkostwa honorowego lub ustanie członkostwa następuje w przypadkach określonych w art. 16 ust. 5.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

§ 19

Przynależność do Stowarzyszenia może być potwierdzona legitymacją członka zwyczajnego, dyplomem członka wspierającego lub dyplomem członka honorowego oraz właściwą odznaką.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 20

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może być przeprowadzone na żądanie minimum 1/3 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu organu, na którym uchwała ma być podjęta.
3. Uchwały w sprawie zmian w statucie oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowane są przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, w drugim terminie uchwały podejmowane są kwalifikowaną większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
5. Uzupełnienie składu osobowego organu władz Stowarzyszenia następuje spośród osób, które w wyborach tych organów uzyskały w kolejności największą liczbę głosów w formie uchwały danego organu. Liczba osób powoływanych do składu organów w drodze kooptacji nie powinna przekraczać 50% liczby członków organu powołanego w drodze wyboru. Większe zmiany wymagają przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku, nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo co najmniej 25 członków zwyczajnych, w terminie 30 dni roboczych od daty podjęcia uchwały przez Zarząd lub złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub członków.
4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie z porządkiem obrad, obejmującym wszystkie wnioskowane sprawy i uchwały. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd, zarówno co do terminu, jak i wnioskowanego porządku obrad, prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przysługuje wnioskodawcy.
5. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków przekazywane jest członkom pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Zawiadomienie to musi zawierać termin, miejsce i porządek obrad.
6. W Walnych Zebraniach mogą uczestniczyć, z prawem głosu doradczego, członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających oraz eksperci zaproszeni przez Zarząd.

§ 22

1. Kompetencje Walnego Zebrania obejmują prawo:
a) uchwalania Statutu i jego zmian,
b) uchwalania programu działania Stowarzyszenia,
c) wyboru Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Programowych,
d) rozpatrywania sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Programowych,
e) udzielania absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Programowych,
f) odwoływania Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Programowych, lub jego poszczególnych członków przed upływem kadencji, z powodu nie realizowania celów Stowarzyszenia lub nie brania udziału w pracach organu, do którego zostali wybrani,
g) zatwierdzania regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
h) uchwalania wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
j) zatwierdzanie budżetu i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
k) rozstrzygania spornych spraw członkowskich,
l) podejmowania uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów,
m) podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata.
3. Zarząd składa się z 3 członków.
4. Prezes Zarządu jest wybierany w wyborach bezpośrednich. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa i sekretarza.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się zależnie od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia, oraz prowadzenie innych spraw członkowskich,
e) przedkładanie sprawozdania finansowego z opinią biegłego rewidenta i budżetu Walnemu Zebraniu, celem zatwierdzenia;
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
Zarząd może zatrudnić pracowników, określa zakres odpowiedzialności i obowiązków tych pracowników, oraz sprawuje bieżący nadzór nad ich działalnością.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, który jest wybierany przez jej członków na pierwszym posiedzeniu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
d) dotacje.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 28

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia podpisuje dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes.
2. Zarząd może upoważnić zatrudnionego pracownika do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia. Upoważnienie to określi szczegółowy zakres udzielonego umocowania, okres, na jaki jest ono udzielone, oraz tryb odwoływania upoważnienia.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 

Statut został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 września 2015 r.