V Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy

„Tak leczy Bóg”

Legnica, 20 - 22 września 2019

 

 

REGULAMIN

Na terenie organizacji Kongresu zabronione jest

prowadzenie marketingu działalności własnej lub podmiotów trzecich w jakiejkolwiek formie,

zwłaszcza poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, bez zgody organizatora.

 

§ 1.

Definicje i określenia zawarte w Regulaminie

 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Kongresie“ oznacza to V Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy z Bingen „TAK LECZY BÓG“. Celem Kongresu jest pogłębianie  wiedzy o życiu, działalności i dorobku św. Hildegardy z Bingen; propagowanie nauk św. Hildegardy z Bingen. 
   

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Uczestniku“ oznacza to Uczestnika V Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy z Bingen „TAK LECZY BÓG“.
   

 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Organizatorze“ dotyczy to Organizatorów V Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy z Bingen „TAK LECZY BÓG“: Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce®, Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy, Polskie Centrum św. Hildegardy®dr Alfreda Walkowska, Hildegarda Spółka z o.o. 
   

 4. Formularz zgłoszeniowy jest to dokument służący Uczestnikom do rejestracji udziału w Kongresie.
   

 5. Stała kwota rejestracyjna jest to kwota, która zapewnia organizację i przebieg Kongresu.
   

 6. Zmienna kwota opcjonalna jest to kwota, która wynika z wybranych przez Uczestnika opcji w Formularzu zgłoszeniowym. 
   

 7. Opłata kongresowa jest to opłata, na którą składa się stała kwota rejestracyjna plus zmienna kwota opcjonalna ( stała kwota rejestracyjna + zmienna kwota opcjonalna = opłata kongresowa). Opłata kongresowa zostaje ustalona w Formularzu zgłoszeniowym.
   

§ 2.

Postanowienia ogólne

 

 1. V Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy z Bingen „TAK LECZY BÓG“ odbędzie się w dniach 20 – 22 września 2019 roku w Polsce, w Legnicy w Centrum im. Jana Pawła II, Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica.
   

 2. Organizatorami Kongresu są:

  1. Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce ®

  2. Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy

  3. Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska

  4. Hildegarda Sp. z o.o.
    

 3. Uczestnicy Kongresu to : członkowie Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce®, wykładowcy, zaproszeni goście, prowadzący działalność gospodarczą, przedstawiciele firm posiadających osobowość prawną, wydawnictwa oraz wszyscy zainteresowani osobą i naukami św. Hildegardy z Bingen.
   

 4. Uczestnikiem, który przedstawia prezentację, wygłasza wykład bądź odczyt jest:

  1. Osoba biorąca udział w sesji Kongresu z własnym dorobkiem.

  2. Osoba taka musi być zakwalifikowana do wystąpienia na forum Kongresu przez Organizatora.
    

 5. W ramach Kongresu odbywać się będą wykłady, warsztaty, prelekcje, panele dyskusyjne, spotkania z muzyką św. Hildegardy. Udostępnione zostaną także stanowiska wystawiennicze.
   

 6. Ilość udostępnianych stanowisk wystawienniczych jest ograniczona.
   

 7. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: Hildegarda.pl
   

 8. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Kongresu.

 

 

§ 3.

Zasady uczestnictwa

 

Organizator ogłasza datę rozpoczęcia rejestracji Uczestników Konkresu w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Hildegarda.pl

 1. Warunkiem udziału w Kongresie jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie oraz wniesienie opłaty kongresowej. Kwota opłaty kongresowej zostaje ustalona w Formularzu zgłoszeniowym po jego wypełnieniu. Na opłatę kongresową składa się stała kwota rejestracyjna i zmienna kwota opcjonalna. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.hildegarda.pl występuje w formacie do wypełnienia on-line oraz w formacie do wydruku (PDF).
   

 2. Formalne dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie może nastąpić poprzez:

  1. wypełnienie on-line Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Hildegarda.pl i przesłania go Organizatorowi drogą elektroniczną, 

   bądź

    

  2. przesłania wydrukowanego z formatu PDF i wypełnionego Formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Organizatora:
   Hildegarda
   Karmelicka 43/43a
   31-128 Kraków,

   bądź

    

  3. dokonanie osobiście zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie w Biurze Organizatora. Formularz zgłoszeniowy może zostać wypełniony na miejscu. Do tego celu Organizator wyznacza następujące adresy:
   Hildegarda
   Karmelicka 43/43a
   31-128 Kraków
   telefon: +48 516 036 062
   lub
   Polskie Centrum św. Hildeagrdy
   Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
   59-220 Legnica
   telefon: + 48 76 854 64 86

    

 3. Organizator w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza możliwość telefonicznego zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie.
   

 4. Uczestnicy mogą korzystać z następujących ulg w opłacie:

  1. Członkom Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce, którzy regularnie opłacają składki członkowskie przysługuje rabat w wysokości 15% od stałej kwoty rejestracyjnej bez względu na termin, w jakim Członkowie Stowarzyszenia dokonają wpłaty z tytułu uczestnictwa w Kongresie.

  2. Pozostałym Uczestnikom przysługuje rabat 10% od stałej kwoty rejestracyjnej, jeżeli dokonają oni wpłaty z tytułu uczestnictwa w Kongresie w terminie do dnia 20 czerwca 2019 roku.

   Ulgi w opłacie kongresowej dotyczą tylko stałej kwoty rejestracyjnej!

    

 5. Zwolniony z opłaty jest Uczestnik, który przedstawia prezentację, wygłasza wykład bądź odczyt, a także zaproszeni goście. W zakresie prezentacji oraz wykładów i wystąpień odpowiadającym tym formom, Organizator zastrzega sobie prawo do ustaleń personalnych i tematycznych wraz z dokonywaniem wyboru. Listę osób ustala i sporządza Organizator. 
   

 6. Opłatę kongresową w odpowiedniej wysokości należy przesłać na jeden z podanych poniżej rachunków Organizatora z dopiskiem „V KONGRES ŚW. HILDEGARDY 2019“:

  Rachunek bankowy – wpłaty w złotych polskich – PLN
  Bank PKO BP w Legnicy
  Numer rachunku bankowego: 67 1020 3017 0000 2202 0357 1007
  SWIFT/BIC: PKOPLPW
  IBAN: PL67102030170000220203571007

  Rachunek bankowy – wpłaty w walucie Euro – EURO
  Bank PKO BP w Legnicy
  Numer rachunku bankowego: 33 1020 3017 0000 2702 0278 8487
  SWIFT/BIC: BPKOPLPW
  IBAN: PL331020301700002702788487

   

 7. Przy wpłacie należy dopisać tytuł „V KONGRES ŚW. HILDEGARDY 2019“, a także podać następujące dane:

  1. W przypadku wnoszonej opłaty od osoby indywidualnej: imię, nazwisko oraz adres;

  2. W przypadku opłaty od osoby prowadzącej działalność gospodarczą: nazwę bądź imię i nazwisko, adres, NIP;

  3. W przypadku działalności posiadającej osobowość prawną: pełną nazwę firmy, adres, numer KRS, NIP oraz imię i nazwisko Osoby reprezentującej, za którą jest dokonana opłata.
    

 8. Opłata kongresowa winna być uiszczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
   

 9. Na życzenie Organizator wystawi każdorazowo fakturę.
   

 10. Formularz zgłoszeniowy zawiera wyszczególnione powinności na rzecz Uczestnika; zarówno te, z których wynika wartość stałej kwoty rejestracyjnej, jak i te, których wartość składa się na zmienną kwotę opcjonalną (stała kwota rejestracyjna + zmienna kwota opcjonalna = opłata kongresowa).
   

 11. Koszty uczestnictwa w Kongresie wykraczające poza opłatę kongresową ustaloną w Formularzu zgłoszeniowym Uczestnik ponosi we własnym zakresie. 
   

 12. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem serwisu internetowego, pocztą tradycyjną oraz zgłoszeń osobistych upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku.
   

 13. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rejestracji.​

§ 4.

Promowanie

 1. Na terenie organizacji Kongresu zabronione jest samowolne prowadzenie marketingu działalności własnej lub podmiotów trzecich w jakiejkolwiek formie, zwłaszcza poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promujących, zachęcających.
   

 2. Podczas trwania Kongresu Organizator stwarza jednakże Uczestnikom możliwość promowania własnych działań po uzyskaniu zgody Organizatora. W celu realizacji promowania własnych działań Organizator proponuje Uczestnikom, którzy dokonali formalności zgłoszeniowych udziału w Kongresie następujące, odpłatne formy:

  1. ​Klasa A - umieszczenie logo w internetowych materiałach reklamowych i informacyjnych – kwota 1 000 zł

  2. Klasa B - umieszczenie logo w internetowych materiałach reklamowych i informacyjnych wraz z umożliwieniem ustawienia zaakceptowanego wcześniej przez Organizatora, baneru reklamowego o wymiarach do 2 mkw. –  łącznie kwota 1 500 zł

  3. Klasa C - umieszczenie logo w internetowych materiałach reklamowych i informacyjnych wraz umożliwieniem ustawienia zaakceptowanego wcześniej przez Organizatora, baneru reklamowego o wymiarach do 2 mkw. plus umożliwienie skorzystania z miejsca wystawienniczego – łącznie kwota 2 000 zł

 3. Kwoty powyższe można przesyłać wraz z opłatą kongresową (po uprzednim wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego udziału w Kongresie) na następujący rachunek Organizatora:

  Bank PKO BP w Legnicy
  Numer rachunku bankowego: 67 1020 0317 0000 2202 0357 1007
  ​Przy dokonywaniu wpłaty należy podać jej tytuł: V KONGRES ŚW. HILDEGARDY 2019 KLASA (A,B,C) oraz następujące dane:

  1. W przypadku wpłaty od osoby indywidualnej: imię, nazwisko oraz adres;

  2. W przypadku wpłaty od osoby prowadzącej działalność gospodarczą: nazwę bądź imię i nazwisko, adres, NIP;

  3. W przypadku działalności posiadającej osobowość prawną: pełną nazwę firmy, adres, numer KRS, NIP oraz imię i nazwisko Osoby reprezentującej, która dokonuje wpłaty.

   Wpłaty kwot wymienionych w §4 winny być uiszczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. Organizator uprzedza, że ilość miejsc wystawienniczych jest ograniczona. Szczegółowe informacje o miejscach wystawienniczych pod numerem telefonu: + 48 76 854 64 86

    

 4. Wyrażenie chęci skorzystania z możliwości  promowania własnych działań Uczestnik zgłasza na piśmie Organizatorowi. Jest to każdorazowo odrębne, indywidualne zgłoszenie towarzyszące Formularzowi zgłoszeniowemu.
   

 5. Nieuregulowane w terminach wymienianych w niniejszym Regulaminie opłaty kongresowej oraz kwoty zadeklarowanej przez Uczestników, wynikającej z postanowień § 4 upoważnią Organizatora do anulowania zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie, także w aspekcie promowania (§ 4) bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.​

 

§ 5.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kongresie. Rezygnacja wymaga formy pisemnej i złożenia jej najpóźniej do tygodnia po wyznaczonej w niniejszym Regulaminie dacie zakończenia rejestracji. Datą rezygnacji z udziału w Kongresie jest obecność u Organizatora dokumentu zawierającego rezygnację, nie zaś data stempla pocztowego.
   

 2. Oświadczenie Uczestnika o rezygnacji z udziału w Kongresie skutkuje następująco:

  1. ​Organizator po otrzymaniu, w terminie wskazanym w § 5 ust.1 oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Kongresie zwróci Uczestnikowi poniesioną przez niego opłatę kongresową, a także inne kwoty wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu. Zwrot nastąpi niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
    

 3. W przypadku, gdy rezygnacja wpłynie do Organizatora po terminie wyznaczonym w § 5 ust. 1 Organizator ma prawo zatrzymać opłatę kongresową. Pozostałe kwoty wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu podlegają indywidualnym ustaleniom pomiędzy Stronami.

 
 

§ 6.

Odpowiedzialność Organizatora i Uczestnika

 1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z winy Organizatora, Organizator dokona niezwłocznie zwrotu Uczestnikowi pełnej kwoty wniesionej opłaty kongresowej, a także pozostałych kwot wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu.
   

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności materialnej, za brak możliwości udziału Uczestnika w Kongresie spowodowany siłą wyższą lub spowodowany z winy Uczestnika.
   

 3. Organizator Kongresu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy niedopilnowane przez Uczestnika i w konsekwencji zagubione, skradzione, zniszczone.
   

 4. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność, a w szczególności materialną, za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których odbywa się Kongres, jak również w ich otoczeniu.

 
 

§ 7.

Zgoda i oświadczenie

 

 1. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na nieodpłatne: utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie utrwalonego przez Organizatora wizerunku Uczestnika i jego głosu w trakcie obrad kongresowych, w materiale sprawozdawczym dokumentującym przebieg Kongresu.
   

 2. Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatora na podstawie przepisów o prawie autorskim i im towarzyszących. Zapis § 7 dotyczy materiałów sprawozdawczych, czasopism, mediów i nie ma ograniczenia terytorialnego.
   

 3. Uczestnik Kongresu oświadcza, że dane i informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. W załączniku Nr 1 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Kongresu.​​
  Podstawa prawna: 
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  Ustawa o ochronie danych osobowych

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator ustala program Kongresu i zastrzega sobie prawo do dokonywania w nim zmian również w trakcie trwania Kongresu, a w szczególności: zmiany prelegentów, kolejności ich wystąpień, zmiany rozkładu czasowego.
   

 2. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej.
   

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
   

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Kongresu.
   

 5. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany wymagają aneksu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji aneksu do Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu.

 

Legnica, dnia 08.05.2019

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy

Polskie Centrum św. Hildegardy dr Alfreda Walkowska

Hildegarda spółka z o.o.

SKLEPY FIRMOWE

Polskie Centrum 

św. Hildegardy ®

dr Alfreda Walkowska

Centrum Spotkań im. Jana Pawła II
pl. kard. S. Wyszyńskiego 1
(w budynku Kościoła MB Królowej Polski)
59-220 Legnica

ul. Karmelicka 43 / przyziemie

31-128 Kraków

© copyright by Polskie Centrum św. Hildegardy ®

KONTAKT

Legnica

Poniedziałek–piątek 09:00–16:00

tel.: 76 854 64 86

(zamówienia telefoniczne)

kom.: 516 036 062

(zamówienia internetowe)

e-mail: orkisz@hildegarda.pl

Kraków

Poniedziałek–piątek 10:00–17:00

czwartek 11:00–18:00

tel. sklep stacjonarny Kraków: 665 229 744

Polski Centrum św. Hildegardy