R E G U L A M I N

STUDIUM ŚW. HILDEGARDY W BINGEN. AKADEMICKI KURS TEOLOGICZNY

§ 1
PRZEPISY OGÓLNE

1. „Studium św. Hildegardy z Bingen. Akademicki Kurs Teologiczny”, zwane dalej Studium, organizowane jest przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Katedrę Nowej Ewangelizacji, zwany dalej PWT oraz następujące instytucje: Polskie Centrum św. Hildegardy® dr Alfreda Walkowska, Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce oraz Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu normują zasady organizacji i funkcjonowania Studium.

§ 2
CELE STUDIUM

1. Celem Studium jest promocja i upowszechnienie osoby i dzieła św. Hildegardy z Bingen. W sposób szczególny pełna aplikacja Hildegardowej nauki o człowieku, kosmosie i Bogu, uwzględniająca zapoznanie się z Hildegardowym systemem diagnozowania duchowej i fizycznej kondycji człowieka.

2. Przyjęte cele realizowane są w ramach programu nauczania, który obejmuje część teoretyczną (elementy filozofii średniowiecznej, podstawy teologiczne, medycyna św. Hildegardy, duchowość benedyktyńska) oraz część praktyczną (program zdrowia według św. Hildegardy).

§ 3
ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Studium trwa dwa semestry.

2. Każdy semestr obejmuje pięć dwudniowych zjazdów weekendowych.

3. W sobotę zajęcia trwają od godz. 9.00 do 17.00, z przerwą na obiad. W niedzielę zajęcia rozpoczynają się Mszą św. o godz. 9.00 i trwają do obiadu o godz. 14.00. Posiłki podczas zjazdu weekendowego mają charakter Hildegardowy, tzn. przygotowywane są zgodnie z recepturą kulinarno-zdrowotną podaną przez św. Hildegardę.

4. Terminarz zjazdów podawany jest na stronie internetowej PWT, w zakładce „Studium św. Hildegardy z Bingen” oraz na stronach własnych instytucji wymienionych w § 1 p. 1.

5. Prelekcje i zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz znawcy Hildegardowego dzieła.

6. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Centrum Spotkań im. Jana Pawła II (Legnica, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 1), zarządzanym przez Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy.

7. Studium kończy egzamin wewnętrzny. Jego zdanie potwierdza dokument zaświadczający o ukończeniu Studium i nadaniu tytułu: „Specjalista nauk św. Hildegardy – pierwszego stopnia”.

8. Studium może być kontynuowane przez następne dwa lub cztery semestry do uzyskania tytułu: „Specjalista nauk św. Hildegardy – drugiego stopnia” lub „Specjalista nauk św. Hildegardy – trzeciego stopnia”.

§ 4
WŁADZE STUDIUM

1. Nadzór nad funkcjonowaniem Studium sprawuje Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, zwany dalej Rektorem PWT.

2. Rektor PWT mianuje Opiekuna Teologicznego, który sprawuje nadzór doktrynalny nad teologicznym zakresem Studium. 

3. Działalnością Studium kieruje Dyrektor Studium św. Hildegardy z Bingen, zwany dalej Dyrektorem.

4. Do zadań Dyrektora należy całokształt spraw związanych z działalnością Studium, a w szczególności:

a) określenie programu Studium;

b) organizacja zajęć;

c) dobór prelegentów za akceptacją Rektora (zob. Załącznik nr 1);

d) opiniowanie, na prośbę Rektora, kandydatów czy uczestników Studium, w celu wydania decyzji o ich przyjęciu, odmowie lub skreśleniu z listy uczestników Studium.

§ 5
UCZESTNICY STUDIUM

1. Do grona uczestników Studium mogą kandydować osoby, których celem jest poznanie osoby i dzieła św. Hildegardy z Bingen, jak również możliwości praktycznego zastosowania jej przesłania w celu poprawy jakości życia, poziomu zdrowia i pogłębienia wiedzy religijnej.

2. Warunkiem wpisania się na listę uczestników jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zob. Załącznik nr 2) znajdującego się na stronie internetowej oraz uiszczenie opłaty w wysokości wskazanej przez organizatorów Studium.

3. Uczestnicy są zobowiązani do systematycznego uczestniczenia w zajęciach Studium, przy czym przysługuje im prawo do nieobecności na jednym zjedzie w semestrze.

4. Uczestnicy Studium mają obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6
SPRAWY FINANSOWE

1. Udział w Studium jest odpłatny.

2. Wysokość opłaty proponuje Dyrektor. Po akceptacji jej przez Rektora, w drodze Zarządzenia, podawana jest przed rozpoczęciem Studium na stronie internetowej PWT w zakładce „Studium św. Hildegardy z Bingen”.

3. Opłatę za Studium uczestnik uiszcza z góry za jeden semestr w terminie do dnia pierwszego zjazdu rozpoczynającego dany semestr.

4. Wpłaty za semestr dokonywane są wyłącznie na rachunek bankowy nr 67 1020 3017 0000 2202 0357 1007 z dopiskiem: „Studium św. Hildegardy – semestr 1” (numer semestru będzie ulegał zmianie) oraz podaniem danych uczestnika: imię i nazwisko oraz adres. W dniu pierwszego zjazdu rozpoczynającego semestr należy dostarczyć potwierdzenie dokonania wpłaty (wydruk) za dany semestr.

5. Niewpłacenie opłaty w terminie lub uiszczenie jej w niepełnej wysokości stanowi podstawę do podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu z listy uczestników Studium, a w przypadku kandydata na pierwszy semestr – decyzji o odmowie wpisania na listę uczestników Studium.

6. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Studium:

a) osobie, która wniosła opłatę za semestr, a następnie, do dnia rozpoczęcia pierwszego zjazdu, złożyła pisemną rezygnację ze Studium, przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty, dokonany na jej wniosek, na wskazany w podaniu rachunek bankowy;

b) osobie, która wniosła opłatę za semestr, a następnie w trakcie trwania semestru złożyła pisemną rezygnację ze Studium, nie przysługuje zwrot uiszczonej kwoty, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji życiowych – ostateczną decyzję o zwrocie uiszczonej opłaty podejmuje Rektor.

7. Jeden miesiąc przed zakończeniem każdego semestru, w wysokości 5% od opłaty semestralnej przypadającej na każdego uczestnika Studium, Dyrektor dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu nr 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 BGŻ Paribas S.A. z dopiskiem: „Studium św. Hildegardy”. Jednocześnie składa w Dziekanacie PWT listę uczestników Studium. 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowane przepisami Regulaminu pozostają w gestii Rektora.

2. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

3. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają pisemnej formy.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Rektora.

Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec
Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Wrocław, 12.11.2019 r.