IV Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy

„Hildegarda z Bingen – zwycięstwa kobiecej świętości”

Kraków, 6 - 8 października 2017

 

 

REGULAMIN

Na terenie organizacji Kongresu zabronione jest

prowadzenie marketingu działalności własnej lub podmiotów trzecich w jakiejkolwiek formie,

zwłaszcza poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, bez zgody organizatora.

 

§ 1.

Definicje i określenia zawarte w Regulaminie

 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Kongresie“ oznacza to IV Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy zorganizowany w Polsce.

 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Uczestniku“ oznacza to Uczestnika IV Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy  w Polsce.

 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „opłatach“ oznacza to opłaty rejestracyjne w Kongresie.

 4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Organizatorze“ oznacza to organizatorów Kongresu:  Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce, Polskie Centrum św. Hildegardy, Hildegarda spółka z o.o. oraz  Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 

2.1. IV Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy odbędzie się w dniach 6 - 8 października 2017 roku w Polsce (Kraków, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu).

2.2. Organizatorami Kongresu są:

 • Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce,

 • Polskie Centrum św. Hildegardy,

 • Hildegarda spółka z o.o.

 • Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.

2.3. Uczestnikami Kongresu są: członkowie Stowarzyszenia, wykładowcy, zaproszeni goście, prowadzący działalność gospodarczą, przedstawiciele firm posiadających osobowość prawną, wydawnictwa oraz wszyscy zainteresowani osobą i dziełem św. Hildegardy.

2.4. Uczestnikiem, który przedstawia prezentację, wygłasza wykład bądź odczyt jest:

 • Osoba biorąca udział w sesji Kongresu z własną prezentacją;

 • Osoba zakwalifikowana do wystąpienia na forum Kongresu przez Organizatora, o czym zostanie poinformowana drogą elektroniczną we właściwym czasie.

2.5. W ramach Kongresu odbywać się będą wykłady, warsztaty, prelekcje, panele dyskusyjne. Udostępnione zostaną także stanowiska wystawiennicze.

2.6. Ilość udostępnianych stanowisk wystawienniczych jest ograniczona.

2.7. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: http://hildegarda.pl/kongres

2.8. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Kongresu.

 

 

§ 3.

Zasady uczestnictwa

 

3.1. Warunkiem udziału w Kongresie jest spełnienie, do dnia 31 sierpnia 2017 roku, łącznie dwu przesłanek: dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie oraz wniesienie opłaty w wysokości przewidzianej przez Organizatorów.

3.2. Formalne dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie może nastąpić poprzez:

3.2.1. Wypełnienie online formularza rejestracyjnego ze zgłoszeniem uczestnictwa w Kongresie, dostępnego na stronie internetowej Organizatorów. Adres strony internetowej: http://hildegarda.pl/kongres

bądź

3.1.2 przesłanie formularza rejestracyjnego ze zgłoszeniem uczestnictwa w Kongresie pocztą tradycyjną, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres korespondencyjny:

Hildegarda

ul. Karmelicka 43/43a

31-128 Kraków

bądź

3.1.3. dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie w Biurze Organizatora, telefonicznie bądź osobiście wypełniając formularz zgłoszeniowy. Adres biura Organizatora:

Hildegarda

ul. Karmelicka 43/43a

31-128 Kraków

tel. + 48 516 036 062

lub

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

ul. Benedyktyńska 37

30-398 Kraków

tel. +48 12 68 85 450

 

3.2. Przewidziana przez Organizatora opłata za uczestnictwo w Kongresie wynosi:

 • 360,00 zł (w tym VAT) dla Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce (ilość miejsc ograniczona)

 • 450,00 zł (w tym VAT) dla pozostałych Uczestników (ilość miejsc ograniczona).

3.2.1. Przy dokonaniu opłaty za uczestnictwo w terminie do dnia 20 lipca 2017 r. włącznie przysługuje rabat od kwot, o których mowa w ust. 3.2. niniejszego Regulaminu. Opłaty pomniejszone o przysługujący rabat wynoszą odpowiednio:

 • 300,00 zł (w tym VAT) dla Członków Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce

 • 380,00 zł (w tym VAT) dla pozostałych Uczestników.

3.2.2. Zwolniony z opłat jest Uczestnik, który przedstawia prezentację, wygłasza wykład bądź odczyt oraz zaproszeni goście. W zakresie prezentacji oraz wykładów Organizator zastrzega sobie prawo do ustaleń personalnych i tematycznych wraz z dokonywaniem wyboru. Listę zaproszonych gości ustala i sporządza organizator.

3.2.3. Opłatę rejestracyjną w odpowiedniej wysokości należy przesłać na konto Organizatora  z dopiskiem KONGRES 2017:

 

Konto bankowe – wpłaty w złotych polski – PLN

Bank PKO BP w Legnicy

Numer konta bankowego: 67 1020 3017 0000 2202 0357 1007

SWIFT/BIC: PKO PL PW

IBAN: PL67102030170000220203571007

 

Konto bankowe – wpłaty w walucie Euro – EURO

Bank PKO BP w Legnicy

Numer konta bankowego: 33 1020 3017 0000 2702 0278 8487

SWIFT/BIC: BPKOPLPW

IBAN: PL33102030170000270202788487

 

podając następujące dane:

 • w przypadku opłaty od osoby indywidualnej: imię i nazwisko oraz adres;

 • w przypadku opłaty od osoby prowadzącej działalność gospodarczą: nazwę bądź imię i nazwisko, adres, NIP;

 • w przypadku działalności posiadającej osobowość prawną: pełną nazwę firmy, adres, numer KRS lub NIP oraz imię i nazwisko osoby , za którą dokonana jest opłata.

3.2.4. Opłata winna być uiszczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia  2017 roku.

3.2.5. Na życzenie Organizator wystawi każdorazowo fakturę VAT.

3.2.6. Deklaracja uczestnictwa w Kongresie (załącznik nr 1 do Regulaminu) zawiera wyszczególnione świadczenia na rzecz Uczestnika, których wartość została uwzględniona w ramach opłaty rejestracyjnej.

3.2.7. Koszty uczestnictwa w Kongresie wykraczające poza świadczenia wyszczególnione

 w ust. 3.2.6. Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

3.3. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem serwisu internetowego,   pocztą tradycyjną oraz zgłoszeń osobistych upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rejestracji . 

§ 4.

Promocja i status Sponsora

4.1. Na terenie organizacji Kongresu zabronione jest prowadzenie marketingu działalności własnej lub podmiotów trzecich w jakiejkolwiek formie, zwłaszcza poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, poza sytuacjami przewidzianymi w ust. 4.2. i 4.4. 

4.2. Podczas trwania Kongresu Organizator stwarza Uczestnikom możliwość promowania własnych działań, po uprzednim uzyskaniu zgody  Organizatora, w następujących odpłatnych formach:

 • Klasa A - umieszczenie logo w internetowych materiałach reklamowych i informacyjnych za kwotę 1.000 zł + VAT

 • Klasa B – jak w klasie A plus możliwość ustawienia zaakceptowanego uprzednio przez Organizatora banneru reklamowego o wymiarach do 2 m2,   łącznie  za kwotę 1.500 zł + VAT

 • Klasa C – jak w klasie B plus możliwość skorzystania z miejsca wystawienniczego (ustawienia stoiska z produktami), łącznie za kwotę  2.000 zł + VAT. Organizator uprzedza, iż ilość miejsc wystawienniczych jest ograniczona. Szczegółowych informacji o miejscach wystawienniczych udziela Ewa Walkowska pod numerem telefonu 500 791 420.

4.3. Kwoty można przesyłać wraz z opłatą rejestracyjną na konto:

Bank PKO BP w Legnicy

Numer konta bankowego  55 1020 3017 0000 2102 0171 7990

podając przy tym tytuł wpłaty: KONGRES 2017 – Klasa A, B lub C   oraz następujące dane:

 • w przypadku wpłaty indywidualnej: imię i nazwisko, adres;

 • w przypadku wpłaty przy działalności gospodarczej: nazwę bądź imię i nazwisko, adres, NIP;

 • w przypadku wpłaty przy działalności posiadającej osobowość prawną: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, która dokonuje wpłaty.

4.3.1. Powyższa należność winna być uiszczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

4.4. Możliwość skorzystania ze statusu Sponsora następuje każdorazowo i indywidualnie po zgłoszeniu  chęci skorzystania z tego statusu na piśmie Organizatorowi, ustaleniu szczegółów oraz  wniesieniu kwoty, którą należy przesłać na konto Organizatora:

Bank PKO BP w Legnicy

Numer konta bankowego 55 1020 3017 0000 2102 0171 7990

 

4.4.1. Kwotę można przesłać wraz z opłatą rejestracyjną, podając przy tym tytuł wpłaty KONGRES 2017 – Sponsor oraz następujące dane:

 • w przypadku wpłaty indywidualnej: imię i nazwisko, adres;

 • w przypadku wpłaty przy działalności gospodarczej: nazwę bądź imię i nazwisko, adres, NIP;

 • w przypadku wpłaty przy działalności posiadającej osobowość prawną: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, która dokonuje wpłaty.

4.4.2. Powyższa należność winna być uiszczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017.

4.5. Nieuregulowane w terminie ustalonym przez Organizatora opłaty oraz kwoty zadeklarowane przez Uczestników upoważnią Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie, a także odstąpienia od udostępnienia statusu Sponsora, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

§ 5.

Rezygnacja z uczestnictwa

5.1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kongresie. Rezygnacja wymaga formy pisemnej do dnia 31 lipca 2017 roku.

5.2. Oświadczenie Uczestnika o rezygnacji z udziału w Kongresie skutkuje następująco:

 • Organizator po otrzymaniu od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Kongresie do dnia 31 lipca 2017 roku zwróci Uczestnikowi opłatę rejestracyjną i pozostałe wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu w pełnej kwocie na konto bankowe, które wskaże Uczestnik w oświadczeniu o rezygnacji z udziału w Kongresie.

 • Organizator po otrzymaniu od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Kongresie po dniu 31 lipca 2017 roku ma prawo zatrzymać opłatę rejestracyjną i pozostałe kwoty wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 6.

Odpowiedzialność Organizatora i Uczestnika

6.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z winy Organizatora, Organizator dokona niezwłocznie zwrotu pełnej kwoty wniesionej opłaty rejestracyjnej i opłat, o których mowa  w ust. 4.2 i 4.4 niniejszego Regulaminu na konto bankowe, z którego została dokonana płatność.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Kongresie spowodowany siłą wyższą lub wywołany z winy Uczestnika.

6.3. Organizator Kongresu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy niedopilnowane przez Uczestnika i w konsekwencji zagubione, skradzione, a także zniszczone.

6.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, na terenie których odbywa się Kongres, jak również w miejscu zakwaterowania.

 

§ 7.

Zgoda i oświadczenie

 

7.1. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na nieodpłatne: utrwalanie, rozpowszechnianie
i wykorzystanie utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie obrad kongresowych w materiale sprawozdawczym, dokumentującym przebieg Kongresu.

7.1.2. Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatora zgodnie z art. 50 ustawy o prawie autorskim i innych przepisach, a w szczególności w materiałach sprawozdawczych oraz mediach. Obejmuje to także publiczne odtwarzanie i nie jest ograniczone terytorialnie.

7.2. Uczestnik Kongresu oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

7.3. Dokonanie rejestracji uczestnictwa w Kongresie jest tożsame z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

8.1. Organizator ustala program Kongresu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian również w trakcie trwania Kongresu, a w tym: zmiany prelegentów i kolejności ich wystąpień, rozkładu czasowego.

8.2. Dla potrzeb Kongresu ma zastosowanie ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz.1182 )

8.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą w pierwszej kolejności  rozpatrywane na drodze polubownej.

8.4. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Kongresu.

8.6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane są przy pomocy aneksu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji aneksu do Regulaminu na stronie internetowej Kongresu.

 

Kraków, dnia 08.05.2017

Organizatorzy:

Polskie Centrum św. Hildegardy dr Alfreda Walkowska

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

Benedicite Jednostka Gospodarcza Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Hildegarda spółka z o.o.

SKLEPY FIRMOWE

Polskie Centrum 

św. Hildegardy ®

dr Alfreda Walkowska

Centrum Spotkań im. Jana Pawła II
pl. kard. S. Wyszyńskiego 1
(w budynku Kościoła MB Królowej Polski)
59-220 Legnica

ul. Karmelicka 43 / przyziemie

31-128 Kraków

© copyright by Polskie Centrum św. Hildegardy ®

KONTAKT

Legnica

Poniedziałek–piątek 09:00–16:00

tel.: 76 854 64 86

(zamówienia telefoniczne)

kom.: 516 036 062

(zamówienia internetowe)

e-mail: orkisz@hildegarda.pl

Kraków

Poniedziałek–piątek 10:00–17:00

czwartek 11:00–18:00

tel. sklep stacjonarny Kraków: 665 229 744

Polski Centrum św. Hildegardy