Informacja od organizatorów V Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy w Legnicy: 

 

Organizatorzy V Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy w Legnicy z przykrością informują,

że w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od organizatorów,

a mających wpływ na organizację i przebieg Kongresu, podjęli decyzję o jego odwołaniu. 

Z związku z powyższym niezwłocznie zostanie dokonany zwrot pełnych kwot opłat

wpłaconych na poczet uczestnictwa w Kongresie.

 

Jednocześnie organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych

do udziału w corocznych legnickich obchodach święta liturgicznego

doktor Kościoła św. Hildegardy z Bingen,

pierwszy raz w obecności Relikwii św. Hildegardy.

Szczegółowe informacje dostępne tu. 

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

Polskie Centrum św. Hildegardy w Legnicy

Hildegarda sp. z o.o.

Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy 

zapraszają  na

 

V Międzynarodowy Kongres św. Hildegardy

„Tak leczy Bóg”

Legnica, 20 - 22 września 2019

 

 

Nie jest możliwe, aby ktoś, kto jak Hildegarda w roli sekretarki przez dziesiątki lat spisywał tajemnice Boga, był jednocześnie zawodowym naukowcem czy badaczem. (Gottfried Hertzka, Tak leczy Bóg)

Na trzy wrześniowe dni Legnica – prastary gród piastowski i miejsce Cudu Eucharystycznego – stanie się europejskim centrum dziedzictwa i sercem kultu wielkiej świętej, doktor Kościoła, Hildegardy z Bingen. 

Kolejna edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego świętej z Bingen upłynie pod znamiennym tytułem „Tak leczy Bóg”. Organizatorzy z jednej strony pragną nim przypomnieć i uhonorować dra Gottfrieda Hertzkę, „odkrywcę” medycyny Hildegardy i twórcę jej współczesnej wersji. To właśnie doktorowi z Konstancji zawdzięczamy dar ponownego odkrycia zapisanej osiem wieków wcześniej wiedzy leczniczej i przystosowania jej do wymogów współczesnego człowieka. Pierwsza książka dra Hertzki nosi tytuł Tak leczy Bóg. Medycyna św. Hildegardy z Bingen jako nowy sposób naturalnego leczenia. 

Z drugiej strony – „Tak leczy Bóg” to najkrótsze, najprostsze i najbardziej adekwatne określenie tego, co nazywamy medycyną św. Hildegardy. Idea Bożej „medycyny” w centrum procesu przywracania i utrzymywania zdrowia człowieka stawia Stwórcę – przypomnieniu tej prawdy, której dr Hertzka poświęcił swoje życie i pracę, służyć ma tegoroczne spotkanie w Legnicy.

 

W ramach Kongresu m.in.:

uroczysta msza św. pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka,

 

* liczne wykłady i prezentacje, wśród prowadzących m.in.: 

dr Alfreda Walkowska (Legnica, Polska),

s. Hiltrud Gutjahr OSB (Bingen, Niemcy), 

Yvette Salomon (Öhningen, Niemcy),

ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec - rektor PWT (Wrocław, Polska),

dr n. med. Urszula Krupa - poseł do Parlamentu Europejskiego (Łódź, Polska)

ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż (Legnica, Polska), 

dr hab. Małgorzata Kowalewska (Lublin, Polska), 

dr Luis Van Hecken (Meerhout, Belgia), 

ks. dr Marcin Wiśniewski (Zmyślona Parzynowska, Polska),

dr Jürgen Gollwitzer (Konstanz, Niemcy)

uroczysty koncert

Ponadto: panele dyskusyjne, stanowiska wystawiennicze, hildegardowe posiłki, codzienna możliwość udziału w nabożeństwie, dla uczestników Kongresu ceny rabatowe w hotelu Arkadia i Sękowski w Legnicy (na hasło: Hildegarda).

V_Międzynarodowy_kongres_św._Hildegardy_

Information from the organizers of the 5th International Congress

of St. Hildegard in Legnica:

 

Organizers of the 5th International Congress of St. Hildegard in Legnica regret to inform

that due to unforeseen circumstances, independent of the organizers,

and having influence on the organization and course of the Congress, they decided to cancel it.

In connection with the above, full refunds will be returned immediately

paid for participation in Congress.

 

At the same time, the organizers invite all interested parties

to participate in the annual celebration of the liturgical feast in Legnica

the doctor of the Church St. Hildegard of Bingen,

for the first time in the presence of the relics of St. Hildegard.

Detailed information available here.

The Centre of St. Hildegard in Poland association

Polish Centre of St. Hildegard in Legnica

Hildegarda sp. z o.o.

Diocesan Education Center in Legnica

 

invite you to the:

 

5th International Congress of St. Hildegard of Bingen

“That’s how God heals”

Legnica, 20th-22nd September 2019

 

It is not possible for someone who, like Hildegard that was a secretary, to write down the secrets of God for decades, was at the same time a professional scientist or researcher. (Gottfried Hertzka, That's how God heals)

 

For three September days, Legnica - the ancient Piast stronghold and the place of the Eucharistic Miracle - will become the European center of heritage and the heart of the great saint's, the Doctor of the Church, St. Hildegard of Bingen.

 

The next edition of the international event dedicated to the Saint from Bingen will happen under the meaningful title "That's how God heals." On the one hand, the organizers want to remind and honor Dr. Gottfried Hertzka, the "discoverer" of Hildegard's medicine and the creator of its contemporary version. It is to this doctor from Constance that we owe the gift of rediscovering the healing knowledge written eight centuries ago and its adaptation to the requirements of modern man. The first book by Dr. Hertzka is entitled That's how God heals. St. Hildegard of Bingen as a new way of natural healing.

On the other hand - "That's how God heals" is the shortest, simplest and most adequate definition of what we call St. Hildegard. The idea of ​​God's "medicine" at the center of the process of restoring and maintaining human health as the Creator - the reminder of this truth, which Dr. Hertzka devoted his life and work to, is to serve this year's meeting in Legnica.

 

As part of the Congress, among others we will have:

 

* A solemn Holy Mass under the leadership of our Bishop Marek Mendyk,

 

* numerous lectures and presentations, among the lecturers among others:

dr Alfreda Walkowska (Legnica, Poland),

Sr. Hiltrud Gutjahr OSB (Bingen, Germany),

Yvette Salomon (Öhningen, Germany),

Fr. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec - rector of the PWT (Wrocław, Poland),

dr n. med. Urszula Krupa - Member of the European Parliament (Łódź, Poland)

Fr. prof. dr hab. Bogusław Drożdż (Legnica, Poland),

dr hab. Małgorzata Kowalewska (Lublin, Poland),

Dr Luis Van Hecken (Meerhout, Belgium),

Fr. dr Marcin Wiśniewski (Zmyślona Parzynowska, Poland),

Dr. Jürgen Gollwitzer (Konstanz, Germany)

 

* Festive concert

 

In addition: discussion panels, exhibition stands, hildegard meals, daily opportunity to participate in the service, for participants of the Congress discount prices at the hotel Arkadia and Sękowski in Legnica (on the slogan: Hildegarda).

SKLEPY FIRMOWE

Polskie Centrum 

św. Hildegardy ®

dr Alfreda Walkowska

Centrum Spotkań im. Jana Pawła II
pl. kard. S. Wyszyńskiego 1
(w budynku Kościoła MB Królowej Polski)
59-220 Legnica

ul. Karmelicka 43 / przyziemie

31-128 Kraków

© copyright by Polskie Centrum św. Hildegardy ®

KONTAKT

Legnica

Poniedziałek–piątek 09:00–16:00

tel.: 76 854 64 86

(zamówienia telefoniczne)

kom.: 516 036 062

(zamówienia internetowe)

e-mail: orkisz@hildegarda.pl

Kraków

Poniedziałek–piątek 10:00–17:00

czwartek 11:00–18:00

tel. sklep stacjonarny Kraków: 665 229 744

Polski Centrum św. Hildegardy